Εγγραφές 1ης τάξης 2023

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ

Αγαπητοί γονείς,
οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη
φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2023-2024,
θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. (Εγγραφές μετά την 20η
Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του
Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως η τελευταία
παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει.) Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’
Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από
1-1-2017 έως και 31-12-2017.
Η σχολική περιοχή του δημοτικού σχολείου Άδελε περιλαμβάνει τους
οικισμούς : Αγία Παρασκευή – Άδελε- Αδελιανός Κάμπος όλο το τμήμα ανατολικά
από το ξενοδοχείο Ρίθυμνα και δυτικά από το ξενοδοχείο Ρίθυμνα ως εξής: το τμήμα
που καλύπτει μετά τα 100 μ. από την εθνική οδό προς τα νότια – Μαρουλά μετά τα
100 μ. από την εθνική οδό προς τα νότια – Αγία Τριάδα – Μέση- Άγιος Δημήτριος –
Πηγή – Λούτρα- Κυριάννα – Αμνάτο – Χάρκια – Πηγιανός Κάμπος- Καψαλιανά
Κατά την περίοδο των εγγραφών, θα υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των
απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού όπως αυτά έχουν
ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
 Ώρες υποβολής των αιτήσεων : Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα
τηλέφωνα 2831071264 & 2831180001
Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της εγγραφής σύμφωνα με την
παρ. 4α, του άρθρου 7, του ΠΔ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 Α) είναι:
1.Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας
του μαθητή/τριας (π.χ. λογαριασμός ρεύματος ή…)

  1. Βιβλιάριο Υγείας-Εμβολίων του/της μαθητή/τριας ή φωτοτυπία με την 1 η
    σελίδα και τις σελίδες των εμβολίων.
    3.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
    4.Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου
    5.Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης(για αλλοδαπούς μαθητές)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα
κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Θα γίνονται
δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των
μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με
αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838). Ενδιάμεση αποχώρηση των
μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται ΜΟΝΟ μετά το τέλος της 2ης ώρας του
Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος ( 15:00 ) εφόσον κατατεθεί σχετική
ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. Όσοι εγγραφούν στο ολοήμερο
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Τμήμα Πρωινής ζώνης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΕΙ.Σ.)

Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία γίνεται με
κλήρωση. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής
των μαθητών.
Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α΄ τάξη του
Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά κατά το χρονικό
διάστημα 1-20 Μαρτίου 2023.
Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α
μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό
Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή
της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των
αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που
θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της
Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)
https://depps.minedu.gov.gr/ και στις ιστοσελίδες των Πειραματικών σχολικών
μονάδων. Στην ίδια ιστοσελίδα ανακοινώνεται η απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τον αριθμό
των εισακτέων ανά σχολείο, βαθμίδα και Περιφέρεια, για το σχολικό έτος 2023-24.