Ενημερωτικό γονέων για την Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς

Aρχικά ευχόμαστε  από καρδιάς το μήνυμά μας να σας βρίσκει υγιείς, ψυχικά ήρεμους, και με πίστη ότι η παρούσα δύσκολη φάση θα ξεπεραστεί. Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες, η διατήρηση της κανονικότητας είναι μία πρόκληση‧ συγχρόνως όμως συνιστά και μία χρήσιμη αναγκαιότητα.

Με την ανακοίνωση της παράτασης του κλεισίματος των σχολείων μέχρι και τις 10 Απριλίου(που πρακτικά θα ισχύσει έως 26/4 λόγω των διακοπών του Πάσχα), λάβαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί οδηγίες να συμπράξουμε σε ένα εγχείρημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το διάστημα αυτό.

Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, οι αλλαγές στην καθημερινότητά μας ήρθαν βίαια και μας έχουν επηρεάσει λίγο πολύ όλους μας . Θέλουμε όμως να σας τονίσουμε, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είμαστε δίπλα σας και χαιρόμαστε ιδιαίτερα να επικοινωνείτε μαζί μας.

Πληροφορίες – Ενημέρωση για την εξ αποστάσεως εκπ/ση.

 Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων μας.

 Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά: 

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά. 

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο). 

Ενδεικτικό πλάνο ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:

1. Ανάρτηση ή αποστολή είτε εκπαιδευτικού υλικού προς μελέτη είτε ασκήσεων,εργασιών κλπ.

2. Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό, λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.

3. Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό και αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

4.Ο κάθε μαθητής δημιουργεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο(φάκελο) στον υπολογιστή του όπου τοποθετεί τις εργασίες του ή αν δουλεύει με γραπτά στο σπίτι, τα τοποθετεί σ’ ένα χάρτινο φάκελο. Τις εργασίες του αυτές θα τις παραδώσει   ο κάθε μαθητής στον εκ/κό της τάξης, όταν ανοίξουμε.

5.Για τους μαθητές που δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα δικτύωσης θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα με άλλους πρόσφορους για αυτούς τρόπους. 

6.Επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπ/κούς θα γίνεται καθημερινά τις ώρες και μέρες που θα σας υποδείξουν οι εκ/κοί των τάξεων.

7.Η ψυχολόγος του σχολείου μας είναι διαθέσιμη για σας και τους μαθητές μας. Μπορείτε να  να στείλετε e-mail στη διεύθυνση katerpapag@hotmail.com, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, το σχολείο και την τάξη του παιδιού καθώς και το ονοματεπώνυμο, το e-mail και το τηλέφωνο του γονέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 Θα πρέπει να έχουμε πάντα ως μέλημα για εμάς αλλά πρωτίστως για τα παιδιά να εφαρμόζονται οι κανόνες χρήσης ασφαλούς διαδικτύου που θα βρείτε στην  ιστοσελίδα: https://www.cyberkid.gov.gr/

             ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής). 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

********

Τελειώνοντας, θα θέλαμε  να ευχηθούμε καλή δύναμη , καλή υγεία σε όλες/ους και να βγούμε αλώβητοι σωματικά και ψυχικά όλοι απ’ αυτή την κατάσταση. 

Θα είμαστε κοντά σας για ό, τι χρειαστεί. 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ!

Με εκτίμηση 

Η Αναπληρώτρια του Δ/ντή

Λαζαρίδου Ευθαλία

Ο Υποδιευθυντής

Σταυρουλάκης Ευάγγελος